Bechtěrevova nemoc - logo

Bechtěrevova nemoc

Život s nemocí

Moje diagnóza

Ergoterapie u osob s ankylozující spondylitidou (Bechtěrevovou nemocí)

Důležitou součástí léčby osob s ankylozující spondylitidou (AS) je nejenom terapie farmakologická, ale i ta nefarmakologická. Fyzioterapie je podstatnou součástí léčby nefarmakologické, ovšem své nezastupitelné místo zde má i ergoterapie. Ergoterapeut se pomocí smysluplné aktivity či zaměstnání snaží v maximální možné míře zachovat či zlepšit soběstačnost lidí s AS při provádění běžných denních pracovních i volnočasových činností.
V případě, že to vyžaduje stav těchto osob, ergoterapeut se v rámci individuální ergoterapie funkční zaměřuje na zlepšení funkce horní končetiny (jemné a hrubé motoriky, úchopové funkce rukou, svalové síly horních končetin).

V neposlední řadě lze využít i skupinovou formu terapie. Při jejím provádění se využívají různé kreativní techniky s cílem ovlivnění nejen funkce horní končetiny, ale také jako podpora psychického stavu lidí s AS. Více informací naleznete v následujícím videu.

Jak může strava ovlivňovat
Bechtěrevovu nemoc?

V současné době existuje v celosvětovém tisku pouze několik studií zabývajících se vztahem složení stravy a axiální spondyloartritidy (axSpA) nebo ankylozující spondylitidy (AS). Vyplývá z nich, že nemocní s AS mívají většinou vyšší energetický příjem než kontrolní skupina zdravých jedinců. 

Někteří nemocní s AS pozorují po jistých potravinách zhoršení svého onemocnění – například pociťují vyšší intenzitu bolestí. Mezi tyto potraviny patřilo maso, sladkosti, cukr, čokoláda, citrusové plody a jablka a složení stravy s nadbytkem sacharidů. U nemocných s AS se mohou objevit potravinové alergie: byly zjištěny vyšší hladiny protilátek proti alergenům hovězího a vepřového masa a krabům.
Doporučení pro dietní opatření

Přidružené onemocnění

Nemocní s AS nebo axSpA mohou mít vyšší sklon k rozvoji dalších onemocnění. K nejčastějším přidruženým onemocněním patří kardiovaskulární onemocnění (například ischemická choroba srdeční a další) a osteoporóza.

Pracovní problematika

U nemocných s axSpA/AS neexistují jednoznačná pracovní omezení. Některá pracovní zařazení jsou ale méně či více vhodná. Nemocný s axSpA/AS by se měl vyhýbat těžké fyzické práci, neměl by dlouho setrvávat v jedné pracovní pozici, měl by se vyhnout vibracím apod. Obtíže vycházející z onemocnění (např. bolest, omezení hybnosti, komplikace léčby nebo vlastní nemoci a další) mohou pracovní nasazení různým způsobem omezovat. V České republice je lidem se zdravotním postižením poskytována zvýšená ochrana na trhu práce a dávka důchodového pojištění – invalidní důchod.
Jak žádat o invalidní důchod?

Pracovní uplatnění

Pro osoby se sníženou pracovní schopností existují programy na pobočkách Úřadu práce (ÚP) České republiky. Možností je několik – od pracovní rehabilitace až po specializované rekvalifikační kurzy. Zaměstnavatelé mohou po dohodě s ÚP zřídit i chráněné pracovní místo. K tomuto se využívá institut invalidního důchodu anebo je možné podat Žádost o uznání osoby zdravotně znevýhodněné. Osoba zdravotně znevýhodněná nemá nárok na žádnou finanční dávku. Osoba zdravotně znevýhodněná však může toto využít při hledání lehčího nebo takového zaměstnání, které zvládne. Zaměstnavatelé mají k této informaci přihlížet a dle zákona je určeno, kolik osob zdravotně znevýhodněných má být v provozech zaměstnáno. Žádost o uznání osoby zdravotně znevýhodněné se sepisuje na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Probíhá u ní posudkové řízení. Rozhodnutí vydává důchodové oddělení OSSZ.

Sociální problematika

Příspěvky

Příspěvky pro zdravotně postižené

Zdravotní stav změněný axSpA/AS může ovlivnit oblast financí nemocného. V České republice existuje řada možných příspěvků – např. na péči, na pomůcky. Je třeba se informovat na OSSZ, pobočce ÚP nebo na linkách určených pro zdravotně postižené. Je nutné si uvědomit, že o všechny příspěvky se žádá individuálně a sleduje se zdravotní stav každého žadatele. Ten musí být zhodnocen, zda splňuje zdravotní indikace a podmínky pro přiznání příspěvků. Pro nemocné s axSpA/AS platí, že by se měli na možnosti získání příspěvků zeptat svého revmatologa a praktického lékaře. Příspěvky jsou určeny pro nemocné s těžkým postižením a měly by těmto osobám pomoci snížit bariéry bránící jejich dobré kvalitě života, samoobslužnosti, možnosti pohybu a práce.
Více o možných příspěvcích

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením mají vedle příspěvků na pomůcky nebo na péči možnost získat řadu dalších výhod, například průkaz osoby se zdravotním postižením nebo speciální označení vozidla.
Více o průkazech a parkovací kartě
Průkaz osoby se zdravotním postižením

Těhotenství a porod

Ankylozující spondylitida (AS) i její neradiografická forma (neradiografická forma axiální spondyloartritidy, nr-axSpA) se projevují již v časné dospělosti a doprovázejí nemocné po celý život. Zvláště v reprodukčním věku nabývá na významu otázka, jak onemocnění ovlivňuje možnosti založení rodiny.

V souvislosti s AS a nr-axSpA se na správném průběhu těhotenství a porodu podílejí dva faktory, a to onemocnění samotné a léčba AS/nr-axSpA. V posledních letech byly vydány rozsáhlé studie z národních registrů revmatických onemocnění ze Švédska a Norska zabývající se průběhem těhotenství u žen trpících axiální spondyloartritidou (AS i nr-axSpA).

Těhotenství a porod

Početí

Prozatím nejsou známy informace o tom, že by axiální spondyloartritida (axSpA) významně ovlivňovala schopnost početí. Norská studie sledovala 442 nemocných s axSpA, které chtěly počít dítě. U většiny došlo k početí bez obtíží během několika měsíců. U 32 % byla délka trvání „snažení“ více než rok a pouze 7 % nemocných s axSpA potřebovalo léčbu fertility. S delší dobou, než došlo k plánovanému otěhotnění, je spojována zejména delší doba trvání nemoci. Nebyla prokázána souvislost mezi aktivitou onemocnění nebo léčbou a delší dobou do plánovaného početí. K faktorům, které zhoršovaly možnosti otěhotnění, patřily vyšší věk ženy, kouření a bezdětnost.

Průběh AS/nr-axSpA během těhotenství

Během těhotenství nastává u každé ženy řada hormonálních, ale i imunitních změn. Navíc, v průběhu těhotenství musí pohybový systém zvládat větší nápor, který je dán zvyšováním tělesné hmotnosti, změnou těžiště těla v důsledku rostoucího bříška a dalšími faktory. U žen s axSpA tak může být ovlivněn průběh onemocnění.

Nejvíce informací je k dispozici u žen, které trpí ankylozující spondylitidou. Je známo, že u části žen s AS dochází během druhého trimestru, přibližně od 20. týdne těhotenství, ke zhoršení bolestí a ranní ztuhlosti. Vyšší aktivita onemocnění je pak spojena nejen s možným poškozením kloubů u matky, ale i s horším průběhem těhotenství, jako je předčasný porod, nízká hmotnost a nezralost novorozence. Ke zhoršení axSpA během těhotenství dochází zvláště u těch žen, které měly při početí vyšší aktivitu onemocnění.

Komplikace v těhotenství se mohou vyskytovat frekventněji u nemocných s axSpA než u zdravých žen. Jedná se nejčastěji o gestační diabetes, preeklampsii a infekce. Ženy s AS mívají většinou vyšší počet porodů vedených císařským řezem (a to jak naplánovaných, tak urgentních během normálního porodu). Způsob vedení porodu by měl být vždy výsledkem dohody mezi matkou a porodníkem. Porodník musí mít k dispozici veškeré informace o zdravotním stavu a tíži AS: zejména závažné změny na páteři a kyčlích nebo postižení plic mohou ovlivnit průběh porodu. Na rozdíl od zdravých žen jsou ženy s axSpA ohroženy vyšším rizikem předčasného porodu a je u nich i riziko nižší hmotnosti novorozence a jeho nezralosti. Doposud nebyl celosvětově zjištěn významný rozdíl mezi výskytem genetických vad u žen s AS v porovnání se ženami zdravými.

I když bývá popisována vyšší aktivita během druhého trimestru a horší funkční schopnosti během třetího trimestru, po šesti týdnech po porodu dochází ke zlepšení obou parametrů. Bohužel až u 60 % nemocných s axSpA může dojít k relapsu onemocnění.

Partneři projektu

Odborní partneři
Revmatologický ústavČeská revmatologická společnost
Sponzoři
NovartisNextforceUCBBiogen
menu-circlecross-circle